Sacramenten

 
Als u op zoek bent naar concrete info over het toedienen van een sacrament, neemt u best contact op met uw parochiepriester. 

 

• Ken je ze alle 7 ?

“Sacramenten zijn als bloemen: die schieten wel op uit de grond, maar ze krijgen hun vorm, hun geur en hun kleur pas door de zon en door de regen. Zo staan ook de zeven sacramenten geplant op zeven plaatsen in de tuin van een mensenleven. Om ze te begrijpen moet je een wandeling maken, langs al die hoeken van de tuin tussen geboorte en dood. Er zijn zeven plantsoenen te bezoeken: geboorten en opgroeien, aan tafel gaan, weer opstaan als je bent gevallen, ziek zijn en sterven, zorgen voor de kerk en voor gezin en kinderen. Bloemen groeien en bloeien slechts als er zonneschijn komt en regen valt. En die komen niet uit de grond maar van boven. God schenkt zon en regen en wij noemen dat genade. Daarom heeft elke bloem ook een naam die ze van God heeft gekregen: de bloemen heten doopsel en vormsel, eucharistie en biecht, ziekenzalving, priesterschap en huwelijk.”

1. Het doopsel: uit God geboren

 

doop

Een drievoudig ‘ja’ klinkt in dit sacrament:
God beaamt mijn leven en zegt dat het ‘goed’ is,
ik beaam Gods leven in mij en
ik schenk mijn vertrouwen
aan Gods werking doorheen mij.
Zo behoor ik tot de kerkgemeenschap,
die mijn leven in God beaamt.

Zoals het water mij het leven geeft,
zo wil God mij bewonen met zijn liefde,
mij ten leven roepen en vruchtbaar maken.

Hij zendt mij
om, zoals Jezus, voor de ander
zelf een bron van liefde te worden.

Toen Jezus gedoopt werd,
toen Hij ten volle
het leven van God in Hem beaamde,
klonk een stem:
“Dit is mijn welbeminde Zoon.”

Wil ook jij zo iemand worden?

 

2. Het vormsel: van de Geest doordrongen

 

vormsel

Een lange voorbereiding.
Een tijd om ingewijd te worden.
Een hand die mij omvat.
Olie over mijn hoofd.
Een vredegroet.

Ik word bewoond door Jezus’ Geest.
Ik zeg ‘Ja’.
Ik geloof.
Ik beloof.
Ik word gezonden.
Ik mag, zoals Hij,
in liefde scheppen.

Ik ben
in die kerkgemeenschap
gevormd
om mij altijd weer
groeiend
te laten
omvormen
door Jezus’ liefdevolle Geest.

Wil jij ook zo iemand zijn?

3. Eucharistie: samengeroepen om te gedenken

 

eucharistie

Samen
als christenen
delen:

Zijn woord
Zijn brood en wijn
Zijn leven in ons.

Samen zijn wie Hij is:
voedsel voor de wereld,
bron van vreugde.

Samen vieren
in geuren en kleuren
met zang en stilte
in woord en gebaar
dankbaar gedenken
Christus’ nabijheid
hier en nu
voor overal en altijd
tot in eeuwigheid.

Wil jij samen met ons een dankend christen zijn?

4. Het huwelijk: gezonden om huiskerk te vormen

 

huw

Zoals Jezus zich heeft gegeven,
opdat allen zouden leven:
zo zijn vrouw en man
aan elkaar gegeven
om door Gods trouwe liefde
“ja” te zeggen aan de opdracht
om van elkaar te houden
in goede en kwade dagen
in ziekte en gezondheid
in armoede en rijkdom
al de dagen van hun leven.

Aan elkaar gegeven
om te bouwen
aan een huis
waar zijzelf en anderen
thuis mogen zijn
tot vreugde
van God,
van zichzelf,
van het gezin en
van de gehele wereld.

Aan elkaar gegeven
om samen met zo vele anderen
deze wereld te verbouwen tot een stad,
het nieuwe Jeruzalem,
waar het goed is om wonen,
waar geen geween meer zal zijn,
waar recht en gerechtigheid zal gedijen,
waar Gods Rijk zal heersen
door zijn Geest in Jezus’ naam.

5. De wijding: gezonden voor de dienst in de kerk

 

wijding

Zoals Jezus zich heeft gegeven,
opdat allen zouden leven:
zo zijn priesters innig
met Hem verbonden en gezonden
om in Zijn Naam
Hem te openbaren en
Hem te delen met zo velen.

Zij zijn gezonden
om hun leven te geven
voor Zijn Vrienden:
de hongerigen,
de dorstigen,
de vreemdelingen,
de naakten,
de zieken,
de gevangenen,

de minste van Zijn broeders.

Zij zijn gezonden
om het mysterie van zijn Verrijzenis
ter harte te nemen
en om zijn levende gemeenschap,
zijn kerk,
te hoeden op de goede weide,
zoals de goede herder zijn schapen.

Zij zijn gezonden
om in Levenstekens
en doorheen hun woorden en daden
Zijn Aanwezigheid te openbaren.

6. De ziekenzalving: tot leven genezen

 

zalven

Ik zoek sterkte
in mijn gebroken gezondheid.
Jezus beloofde ons
zijn Geest van sterkte.
Hij maakt heel
wat gebroken is.

Doorheen de handoplegging
wil Hij mij troosten
wil Hij mij rust en vrede schenken
wil Hij mij vertrouwen geven
in mijn uren van nood en pijn
ook als mijn leven gebroken wordt.

Doorheen de kwijtschelding van zonde
wil Hij mij bevrijden
wil Hij mij weer oprichten
wil Hij mij toekomst bieden
in mijn uren van nood en pijn,
ook als mijn leven gebroken wordt.

Doorheen het gebaar van de zalving
wil Hij mij doordringen
wil Hij mij bezoeken
wil Hij bij mij blijven
in mijn uren van nood en pijn,
ook als mijn leven gebroken wordt.

Maar Hij wil niet
dat ik leef in uren van nood en pijn,
Hij wil niet dat mijn leven gebroken wordt.

Hij wil dat ik,
hoe dan ook,
leef.

7. De verzoening: opnieuw verbonden

 

verzoening

Woestijn wordt vruchtbaar.
Het wonder van vergeving:
telkens weer opnieuw mogen beginnen;
niet verdoemd,
maar tot leven geroepen.

Een gebaar van zegening,
een open hand,
een omarming,
of vredeskus;
teken dat Hij tot mij zegt:
“Ik ben blij dat jij je tot Mij keert.
Ik, God, mag en kan
jou weer Mijn Liefde schenken.”

De schaamte van de herkenning van de schuld
de opluchting om het licht in de duisternis
de tranen van de bevrijding
de overgave dankzij de erkenning
de glimlach omwille van de vergeving
de vreugde van het nieuwe leven
verrijzenis uit de zonde.

De steppe zal bloeien…