Buren voor Buren

Wat is Buren voor Buren?

bvburen

Buren voor Buren is een samenwerkingsverband tussen het decanaat, de Seniorenraad, de Seniorenverenigingen, de lokale Dienstencentra van het OCMW en de directie Burger en Welzijn van de Stad Kortrijk.

De professionele en vrijwillige medewerkers van deze organisaties willen hun krachten en middelen bundelen om hoogbejaarde stadsgenoten in staat te stellen om, zolang zij dit wensen, te blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.
Het project wordt zo dicht mogelijk bij de mensen zelf georganiseerd, in deelprojecten per gemeente en in de vijf wijken van de binnenstad.

In elk deelproject wordt door een stuurgroep een systeem uitgewerkt waarbij bejaarden hun vragen, behoeften of noden kunnen melden ofwel aan het dienstencentrum, ofwel aan een straat- of buurtverantwoordelijke, ofwel via het centraal telefoonnummer 056/24 42 00.
Iedere stuurgroep stelt een plan op voor het werkgebied en organiseert bijeenkomsten voor de vrijwillige medewerkers.

Buren voor Buren wil de bestaande organisaties die ouderen bezoeken niet opheffen. Integendeel! We willen, onder meer door het organiseren van vorming, mensen die ouderen bezoeken, ondersteunen.
Verder willen we de straten waar niemand huisbezoeken doet, in kaart brengen en ook daar oudere mensen bezoeken.

Een overkoepelend bestuur ‘Koepel’ coördineert de werkzaamheden van de deelprojecten. De Koepel is samengesteld uit leden van de acht deelprojecten.
De Koepel bewaakt de realisatie van de doelstellingen in de acht deelprojecten, voorziet de stuurgroepen van het nodige materiaal en verzorgt de relaties met de media en met alle groepen die veelvuldig in contact komen met de bevolking.
De Koepel richt eenmaal per jaar een ontmoetingsfeest in voor alle medewerkers.
De Koepel laat zich bijstaan door een werkgroep vorming.
De voorbereiding en opvolging van de Koepel wordt opgenomen door het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur verzorgt ook de communicatie naar de lokale beleidsverantwoordelijken toe.

DEELPROJECTEN

  • Deelproject Aalbeke, Bellegem, Kooigem en Rollegem: 056/27.77.65
  • Deelproject Bissegem: 056 24 45 00
  • Deelproject Heule: 056 24 46 00
  • Deelproject Marke: 056 24 08 25
  • Deelproject Centrum-Noord: 056 27 73 80
  • Deelproject Centrum-Oost: 056 24 42 00
  • Deelproject Centrum-West: 056 24 48 70
  • Deelproject Centrum-Zuid: 056 24 48 73

Buren voor Buren: concreet
Mededeling in de kerken van ons decanaat bij de start van de Seniorenweek.

U hebt wellicht de affiches al gezien: twee figuurtjes die naar elkaar kijken; in elk figuurtje staat er een rood hartje. Het zijn ‘buren voor buren’ en ze dragen elkaar een warm hart toe! Een mooie naam, een fijn logo! Maar wat betekent het allemaal?
Buren voor Buren wil zorgzame aandacht hebben voor hoogbejaarden die thuis in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

In Groot-Kortrijk is 1 op 4 mensen ouder dan 65. Met de leeftijd stijgt ook de behoefte aan hulp. Opkomen voor deze soms broze bejaarden is een evangelische opdracht en daar willen we als parochie graag aan meewerken!
Samen met het stadsbestuur, de dienstencentra en de Seniorenraad heeft ons decanaat meegeholpen aan de uitbouw van een netwerk van vrijwilligers, bij wie hoogbejaarden terecht kunnen met al hun vragen en noden.

Voor de hoogbejaarden kan de aanwezigheid van een zorgdrager dichtbij heel belangrijk zijn. Ze worden gesteund in hun verlangen zelfstandig te wonen en het geeft hen het gevoel dat ze nog meetellen in hun buurt.
En wat is de taak van zo’n zorgdrager?
In de eerste plaats zijn zij ‘antenne’ om de noden van hun bejaarde buur op te vangen. Ze gaan regelmatig eens langs en luisteren naar hun vragen en betrachtingen.
Ze wijzen hen op de bestaande diensten waar ze een beroep kunnen op doen. Want er bestaat een hele waaier van sociale voorzieningen voor ouder wordende mensen. Denken wij maar aan maaltijden aan huis, poets- en klusjesdienst, vervoer van personen met een handicap, thuisverpleging, boodschappendienst enz.
Of ze verwijzen naar een centraal meldpunt dat een meer geïntegreerde vorm van thuishulp kan uitwerken.
Kortom, ze zijn de eerste schakel tussen de broze bejaarde en de professionele hulpverlener.
Meer nog: over de grenzen van het eigenbelang geven ze hun ouder wordende buur het signaal dat ook hij thuishoort in hun straat! Zij bouwen aan een warmmenselijke buurt waar het goed is om te wonen voor iedereen!

Ken je iemand in je buurt die dat extra steuntje van Buren voor Buren goed kan gebruiken
of voel je er wat voor om zelf ‘antenne’ te worden,
neem dan gerust contact op met
dekenij.kortrijk@skynet.be

Het is mooi om levengevend brood en teken van hoop te zijn voor de medemens in uw buurt.